Zestaw 1

  1. Pytanie opisowe: Zadaniowy czas pracy a praca w godzinach nadliczbowych.
  2. Jarosław M. został zwolniony przez pracodawcę ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Podstawą zwolnienia był wniosek zakładowej organizacji związkowej działającej u pracodawcy, z którego wynikało, że pracownik ten jest delegatem tej organizacji na Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się 18 lutego 2010 r. w Gdańsku. Z uwagi na daleką podróż organizacja zakładowa zwróciła się o zwolnienie go na 3 dni, czyli od 17 do 19 lutego. Pracownik, nie informując nikogo o przyczynie swojej nieobecności, stawił się do pracy dopiero 24 lutego. Nieobecność usprawiedliwił tym, że obrady przedłużyły się do soboty, a następnie z powodu opadów śniegu były duże opóźnienia w ruchu pociągów. Jarosław M. postanowił to przeczekać, aby nie spędzić kilku dni w pociągu. W zaistniałej sytuacji:
    1. Pracodawca jeszcze przez rok od 19 lutego 2010 r. nie będzie mógł z tym pracownikiem rozwiązać umowy o pracę bez zgody zarządu organizacji zakładowej, w której pełnił on funkcję delegata, a więc nie można wyciągnąć żadnych konsekwencji w związku z tym przewinieniem.
    2. Pracodawca może rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdyż w sposób ciężki naruszył on swoje obowiązki, nawet nie podejmując próby powrotu do pracy 22 lutego, i nie zawiadomił o tym pracodawcy. Powinien więc wystąpić do zakładowej organizacji związkowej o opinię w tej sprawie.
    3. Pracodawca jeszcze przez rok od 19 lutego 2010 r. nie będzie mógł z tym pracownikiem rozwiązać umowy o pracę bez zgody zarządu organizacji zakładowej, w której pełnił on funkcję delegata, a więc jedyną możliwością ukarania jest udzielenie mu kary nagany.
  3. Pracownik w związku z wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę wniósł pozew o przywrócenie do pracy, kwestionując zasadność rozwiązania umowy o pracę. W toku postępowania sądowego strony zawarły ugodę, na podstawie której pracodawca ma wypłacić pracownikowi sumę 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę tytułem odszkodowania. Czy w takiej sytuacji ww. odszkodowanie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?