Zestaw 3

 1. Pytanie opisowe: Molestowanie jako forma naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
 2. Cecylia M. była zatrudniona jako Prezes Zarządu Spółki H-B z siedzibą w Krakowie przez dwie kadencje. Po zakończeniu drugiej kadencji i zakupie 90% udziałów Spółki przez nowego udziałowca postanowiła nie kandydować na kolejną kadencję i przejść na emeryturę.
  W umowie o pracę podpisanej w 2006 r. znajdował się zapis o tym, że przysługuje jej odprawa emerytalna na zasadach stosowanych względem pozostałych pracowników Spółki objętych zakładowym układem zbiorowym pracy. Odprawa emerytalna wynikająca z układu zbiorowego pracy stanowiła równowartość 5-krotności ostatniego wynagrodzenia. Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca odmówił wypłaty odprawy w wysokości przekraczającej 1-miesięczne wynagrodzenie, argumentując, że w 2008 r. po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nastąpiła zmiana układu zbiorowego protokołem dodatkowym, który spowodował wyłączenie spod obowiązywania układu członków zarządu.
  Proszę wskazać właściwą odpowiedź:
  1. Argumentacja pracodawcy jest słuszna, gdyż układ zbiorowy zgodnie z wymogami prawa został zmieniony i nie obejmuje członków zarządu, tak więc na jego podstawie nie może następować wypłata odprawy.
  2. Pracownicy powinna być wypłacona odprawa w wysokości gwarantowanej umową o pracę a wynikającej z układu zbiorowego, gdyż jest korzystniejsza od regulacji wynikających z Kodeksu pracy, a pracodawca po wprowadzeniu zmian w układzie nie dokonał wypowiedzenia zmieniającego.
  3. Argumentacja pracodawcy jest słuszna, gdyż po zmianie układu w 2008 r. nie mógł on dokonać wypowiedzenia zmieniającego warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę z uwagi na przysługującą pracownicy ochronę przedemerytalną, a wypłata odprawy na podstawie nieobowiązujących regulacji układowych jest niezgodna z prawem.
 3. Od 1 lipca 2010 r. został zmieniony wymiar czasu pracy pracownika z pełnego etatu na 1/4 etatu. Proporcjonalnie zostało również obniżone wynagrodzenie za pracę pracownika. Pracownik zachorował w połowie sierpnia 2010 r. Na jakiej podstawie zostanie wyliczone wynagrodzenie chorobowe pracownika? Proszę opracować przykładowe wyliczenie po dokonaniu odpowiedzi na pytanie.