2003

Zestaw 1

 1. Podaj dopuszczalną ilość umów o pracę zawartych na czas określony, jaką pracodawca może podpisać z pracownikiem.
 2. Zwolnienie na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikowi w przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpi:
  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • przez oświadczenie pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • przez oświadczenie pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Zadanie 1: Pracownik zatrudniony od dnia 1 czerwca przebywał na zwolnieniu lekarskim od 15 do 20 lipca. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 1200,00 zł brutto. Oblicz wysokość stawki dziennej wynagrodzenia chorobowego oraz łączną kwotę wynagrodzenia za okres choroby.

Zestaw 2

 1. Których pracodawców przepisy prawa pracy zwalniają z obowiązku wypłaty odpraw z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn dotyczących pracodawcy?
 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny 2 i pół miesiąca wynosi:
  • 3 dni robocze,
  • 1 tydzień,
  • 1 miesiąc,
  • 2 tygodnie.
 3. Zadanie 2: Jaka będzie wielkość planowanego odpisu rocznego w 2003 r. na ZFŚŚ jeśli ustalono, że pracodawca zatrudnia 20 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na 1/2 etatu oraz 1 młodcianego w pierwszym roku i 1 w drugim roku nauki.

Zestaw 3

 1. Jaka będzie wysokość odprawy wypłaconej pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy? Pracownik u dotychczasowego pracodawcy był zatrudniony 6 lat.
 2. Do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zobowiązani pracodawcy:
  • zatrudniający powyżej 15 pracowników,
  • zatrudniający powyżej 20 pracowników,
  • zatrudniający powyżej 50 pracowników,
  • zatrudniający powyżej 20 pracowników i wszystkie zakłady budżetowe niezależnie od liczby pracowników.
 3. Wylicz podstawę wymiaru oraz wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej do ZUS oraz odliczanej od podatku dochodowego wiedząc, że: pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, w połowie wymiaru czasu pracy, mieszka w miejscowości w której znajduje się zakład pracy, złożył PIT-2 w którym wskazał zakład pracy jako właściwy do potrącania ulgi podatkowej i kosztów uzyskania przychodu, otrzymał wynagrodzenie brutto w wysokości 800,00 zł.

Zestaw 4

 1. Pracownik u dotychczasowego pracodawcy był zatrudniony 6 lat. Który artykuł Kodeksu Pracy dopuszcza rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony, z zachowaniem okresu wypowiedzenia?
 2. Pracownik zachorował 1 grudnia i przebywał nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim do 15 lutego następnego roku. Z tytułu choroby pracownik otrzyma:
  • wynagrodzenie chorobowe za okres od dnia 1 grudnia br. do 2 stycznia roku następnego oraz zasiłek chorobowy od dnia 3 stycznia do 15 lutego następnego roku,
  • wynagrodzenie chorobowe za okres od dnia 1 grudnia br. do 4 stycznia roku następnego oraz zasiłek chorobowy od dnia 5 stycznia do 15 lutego następnego roku,
  • wynagrodzenie chorobowe za okres od dnia 1 grudnia br. do 2 lutego roku następnego oraz zasiłek chorobowy od dnia 3 lutego do 15 lutego następnego roku,
  • wynagrodzenie chorobowe za okres od dnia 1 grudnia br. do 4 lutego roku następnego oraz zasiłek chorobowy od dnia 5 lutego do 15 lutego następnego roku.
 3. Pracodawca opłaca składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oblicz miesięczną składkę PFRON wiedząc, że stan zatrudnienia na dzień 30/06/03 wynosi 36 osób, w tym:
  • 23 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy – świadczyły pracę,
  • 1 osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy jest niepełnosprawna,
  • 4 osoby zatrudnione w połowie wymiaru czasu pracy – świadczyły pracę,
  • 2 osoby zatrudnione w 1/2 wymiaru czasu pracy – świadczyły pracę,
  • 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przebywały w ciągu całego miesiąca na urlopie wypoczynkowym,
  • 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przebywają na urlopie wychowawczym,
  • 1 osoba zatrudniona w połowie wymiaru czasu pracy przebywa na urlopie macierzyńskim.

Zestaw 5

 1. Jakie przepisy regulują zasady prowadzenia akt osobowych pracownika?
 2. Absolwentom szkół zasiłek chorobowy przysługuje:
  • od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego,
  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
  • od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, jeżeli zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 30 dni od ukończenia szkoły,
  • od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, jeżeli zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły.
 3. W związku z zawartą umową zlecenie na kwotę 139,00 zł brutto, zleceniobiorca został zgłoszony do ZUS na druku ZUS ZZA. Oblicz kwotę zaliczki podatku dochodowego którą należy odprowadzić do US.