2006

Zestaw 1

 1. Do jakich dodatków nabywa prawo pracownik, który świadczy pracę w niedzielę. Wskaż właściwą odpowiedź wiedząc, że niedziela nie jest dla tego pracownika dniem pracy oraz pracodawca nie udzielił pracownikowi w zamian innego dnia wolnego.
  1. dodatek w wysokości 100%, z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych,
  2. dodatek w wysokości 100%, z tytułu wykonywania pracy w niedzielę,
  3. dodatki w łącznej wysokości 200%, tzn. dodatek w wysokości 100% za pracę wykonaną w niedzielę oraz dodatek w wysokości 100% za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych,
  4. żaden z powyższych.
 2. Pani Grażyna H. jest zatrudniona w zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę od dnia 11 grudnia 2000 roku. W ramach zwolnienia grupowego w dniu 28 lutego 2006 roku został rozwiązany z nią stosunek pracy. Wylicz odprawę pieniężną dla tej pracownicy wiedząc, że:
  W miesiącach listopadzie i grudniu 2005 roku przysługiwały jej następujące składniki wynagrodzenia określone w stałej wysokości:
  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1 500,00 zł,
  • dodatek funkcyjny w wysokości 200,00 zł,
  • premia regulaminowa wysokości 300,00 zł,
  Za miesiąc grudzień 2005 roku pracownicy przyznano premię uznaniową w wysokości 300,00 zł.
  W 2006 roku wysokość składników stałych wynagrodzenia zmieniła się w następujący sposób:
  • od 1 stycznia wynagrodzenie zasadnicze przysługiwało w wysokości 1 200,00 zł,
  • za miesiąc luty nie przysługiwał pracownicy dodatek funkcyjny,
  • w 2006 roku wysokość premii regulaminowej nie zmieniła się.
  Odpowiedź uzasadnij.
 3. Rencista prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jest jednocześnie pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, z tytułu której otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 450,00 zł brutto. W dniu 1 grudnia 2006 nabędzie prawo do emerytury. Podaj z jakich tytułów i w jakich okresach osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Odpowiedź uzasadnij.

Zestaw 2

 1. Pani Stefania, urodzona 21 czerwca 1946 roku, ma 35 lat i 2 miesiące stażu pracy, który w całości został zaliczony jako okres składkowy. Obecnie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. W czasie trwania stosunku pracy w lutym 2006 roku złożyła w ZUS wniosek o emeryturę wraz z kompletną dokumentacją. Jaką decyzję w tej sprawie wyda Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
  1. przyznającą prawo do emerytury i świadczenia emerytalnego,
  2. o braku prawa do emerytury i świadczenia emerytalnego, w związku z trwaniem stosunku pracy,
  3. przyznającą prawo do emerytury przy jednoczesnym wstrzymaniu wypłaty świadczenia emerytalnego,
  4. przyznającą prawo do emerytury i świadczenia emerytalnego od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.
 2. Pan Mariusz w czerwcu 2005 r. ukończył liceum ogólnokształcące. Pierwsze zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu, podjął na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej na okres od 14 listopada 2005 r. do 28 lutego 2006 r. Od 1 lutego 2006 r. uległy zmianie warunki zatrudnienia, pracownikowi powierzono wykonywanie dotychczasowych obowiązków w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek pracy został rozwiązany z upływem czasu, na który była zawarta umowa. Ustal dni urlopu wypoczynkowego przysługujące pracownikowi za cały okres zatrudnienia. Odpowiedź uzasadnij.
 3. Pani Elżbieta 20 lipca 1995 r. ukończyła wyższą uczelnię. Od 1 września 1995 r. do 31 sierpnia 1996 r. była zatrudniona w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela, w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 października 1996 r. do 31 grudnia 2001 r. była zatrudniona w Urzędzie Miejskim na stanowisku referent ds. administracji, w wymiarze 3/4 etatu. W czasie zatrudnienia korzystała z urlopu wychowawczego w terminie od 16 września 2000 r. do 15 września 2001 r. W dniu 25 lutego 2002 r. podjęła zatrudnienie u kolejnego pracodawcy na stanowisku specjalista ds. rozliczeń. W dniu 21 stycznia 2005 r. złożyła pracodawcy wypowiedzenie następującej treści: „wypowiadam umowę o pracę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia”. Ustosunkuj się do treści wypowiedzenia oraz wskaż datę rozwiązania stosunku pracy. Odpowiedź uzasadnij.

Zestaw 3

 1. Od października 2002 roku Pan Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu artykułami spożywczymi. W swoim sklepie zatrudnia pracowników wyłącznie na podstawie umowy o pracę. W poszczególnych latach zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób: 2002 – 7 osób, 2003 – 15 osób, 2004 – 12 osób, 2005 – 7 osób.
  Wskaż procent składki na ubezpieczenie wypadkowe jaką zapłaci płatnik za miesiąc maj 2006 roku.
  1. 1,93;
  2. 0,97;
  3. 0,93;
  4. 0,90;
  5. żadna z powyższych.
 2. Pan Marcin jest pracownikiem firmy od 11 lipca 2005 roku. W umowie o pracę strony ustaliły następujące warunki zatrudnienia:
  • wymiar czasu pracy – pełny etat;
  • wynagrodzenie:
   • płaca zasadnicza: 1 100,00 zł;
   • premia regulaminowa: 200,00 zł;
   • dodatek funkcyjny: 100,00 zł.
  Od 12 września 2005 roku do 16 września 2005 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim.
  Od 1 stycznia 2006 roku obowiązywały nowe – zmienione warunki zatrudnienia:
  • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu;
  • wynagrodzenie:
   • płaca zasadnicza: 1 000,00 zł;
   • nie przysługuje premia regulaminowa oraz dodatek funkcyjny.
  Pracodawca zaakceptował złożony przez tego pracownika wniosek urlopowy na okres od 3 kwietnia 2006 roku do 14 kwietnia 2006 roku. Podczas wypoczynku, w dniu 10 kwietnia 2006 roku pracownik uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. 18 kwietnia 2006 roku do zakładu pracy wpłynęło zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA z dnia 13 kwietnia 2006 roku, z którego wynikało, że niezdolność do pracy będzie trwała od 10 kwietnia 2006 roku do 30 kwietnia 2006 roku, w tym 4 dni przypadały na pobyt w szpitalu.
  Ustal wysokość i rodzaje świadczeń należnych pracownikowi za ostatnią niezdolność do pracy.
  Odpowiedź uzasadnij.
 3. Spółka cywilna zatrudniająca na podstawie umowy o pracę 20 pracowników nie utworzyła Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  Jeden z pracowników, będący w trudnej sytuacji materialnej, złożył wniosek o dokonanie przez pracodawcę dopłaty do kolonii letniej swojego 15-letniego syna. Całkowity koszt wypoczynku zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, wynosi 1 200,000 zł.
  Pracodawca chce przychylić się do wniosku pracownika, jednak nie wie z jakimi obciążeniami wiąże się taka dopłata. Wiedząc, że pracodawca nie chce ponosić dodatkowych kosztów, udziel mu porady w tym zakresie.

Zestaw 4

 1. Pani Danuta mieszka i pracuje we Wrocławiu. Pracownica nie ma innych źródeł dochodu. Za pracę wykonywaną w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 570,00 zł brutto. Wskaż właściwą wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jaką pracodawca ma obowiązek odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wiedząc, że opłaca on składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 0,90%.
  1. 40,54 zł;
  2. 35,91 zł;
  3. 24,42 zł;
  4. 29,05 zł;
  5. 4,63 zł.
 2. Panu Romanowi za miesiąc marzec 2006 roku pracodawca naliczył wynagrodzenie w wysokości 7 015,00 zł netto. Pracodawca został poinformowany o konieczności dokonania z tego wynagrodzenia następujących potrąceń:
  • na mocy tytułu wykonawczego na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych – 800,00 zł;
  • na mocy tytułu wykonawczego na zaspokojenie bieżących świadczeń alimentacyjnych – 2 000,00 zł;
  • na mocy tytułu wykonawczego na rzecz urzędu skarbowego – 6 000,00 zł;
  • na podstawie wniosku pracownika składkę na ubezpieczenie grupowe – 45,00 zł.
  Podaj wysokość wynagrodzenia, jaką powinien otrzymać pracownik za miesiąc marzec 2006 roku.
  Odpowiedź uzasadnij.
 3. Pan Zenon jako kierowca pracuje w niemieckim przedsiębiorstwie, gdzie przewozi towary do innych państw członkowskich. W którym kraju będzie ubezpieczony?
  Odpowiedź uzasadnij.

Zestaw 5

 1. Po upływie 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę. Pracownik wniósł do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd pracy ustalił, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione i orzekł o przywróceniu pracownika do pracy. Podaj, za jaki okres pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
  1. pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy jeżeli przywrócenie do pracy nastąpiło na poprzednich warunkach;
  2. za jeden miesiąc,
  3. za cały okres pozostawania bez pracy,
  4. za cały okres pozostawania bez pracy, jednak nie więcej niż za dwa miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące – nie więcej niż za miesiąc,
  5. za cały okres pozostawania bez pracy, nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniała w miesiącu kwietniu 2006 roku 68 osób. Wszyscy pracownicy zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym samym miesiącu pracodawca otrzymał zaświadczenie, że w związku z zakupem usług od Zakładu Pracy Chronionej, spółce przysługuje obniżka wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wartość ulgi określonej wysokości 3 900,00 zł. Oblicz należną wpłatę na PFRON wiedząc, że pracodawca nie zatrudnia osób niepełnosprawnych. Odpowiedź uzasadnij.
 3. Pani Anna z dniem 1 czerwca 1995 roku podjęła zatrudnienie w Firmie „A” na stanowisku sekretarka, w pełnym wymiarze czasu pracy.
  Z dniem 1 września 2004 roku, na podstawie art. 231 KP, nastąpiło przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę – Firmę „B”.
  W dniu 31/03/2006 roku pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę stosując trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a następnie przychylił się do wniosku pracownicy o skrócenie okresu wypowiedzenia do dnia 05/05/2006 roku.
  W czasie zatrudnienia pracownica:
  • miała dokonywane potrącenia z wynagrodzenia z tytułu zajęcia komorniczego na łączną kwotę 6 455,00 zł, a w tym: należność główna 5 546,00 zł, odsetki i koszty egzekucji 909,00 zł; z dniem 03/04/2006 komornik wycofał zajęcie zadłużenia;
  • korzystała z prawa do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przewidzianego dla rodzica dziecka w wieku do 14 lat w następujących terminach: od 22/04/2003 do 23/04/2003, od 04/05/2004 do 05/05/2004, od 17/03/2005 do 18/03/2005;
  • korzystała z urlopu bezpłatnego w terminie od 11/06/2001 do 15/06/2001;
  • korzystała z urlopu macierzyńskiego w okresie od 28/06/2002 do 27/03/2003;
  • otrzymywała zasiłek macierzyński w okresie od 28/06/2002 do 27/03/2003;
  • otrzymywała zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki sprawowanej nad mężem w okresie od 05/07/2005 do 18/07/2005;
  • pobierała świadczenia chorobowe z powodu choroby w okresach: od 10/03/1997 do 28/03/1997, od 15/11/2005 do 26/02/2006, od 05/04/2006 do 30/04/2006;
  • w latach 1995-2005 wykorzystywała urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze zgodnie z planem urlopów;
  • w 2006 roku nie przebywała na urlopie wypoczynkowym.
  Wskaż jakie informacje powinny zostać zamieszczone w świadectwie pracy oraz w których jego punktach. Odpowiedź uzasadnij.