2007

Zestaw 1

 1. Przedsiębiorstwo polskie delegowało dwóch pracowników (obywateli polskich) do pracy w Grecji. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane przez polskiego pracodawcę. Zakładano, że okres oddelegowania obydwu pracowników wyniesie 10 miesięcy. W trakcie oddelegowania okazało się jednak, że projekt przy którym pracują obydwie osoby nie zostanie ukończony w terminie i konieczne jest przedłużenie ich okresu oddelegowania. W przypadku jednego pracownika okres oddelegowania zostanie wydłużony o 12 miesięcy, a w przypadku drugiego o 24 miesiące. Czy obydwaj pracownicy mogą podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Polsce przez cały okres oddelegowania? Przedstaw możliwe sytuacje i uzasadnij odpowiedź.
 2. Pani Marzena ma umowę o pracę na 1/2 etatu w firmie B. Zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie. Dodatkowo p. Marzena prowadzi własną działalność gospodarczą niezależnie od pracy na etacie. Właśnie urodziła dziecko. Czy p. Marzena otrzyma zasiłek macierzyński zarówno z zakładu pracy, jak i z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?
  1. Nie, gdyż podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu wyłącznie z umowy o pracę.
  2. Tak, gdyż podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z obydwu tytułów.
  3. Tak, gdyż podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu z obydwu tytułów.
  4. Tak, jeśli opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe także z tytułu działalności gospodarczej.
 3. Pani Grażyna pracuje w firmie Z. od 1 czerwca 2006 r. na cały etat na stanowisku sekretarki. Umowa o pracę została zawarta na czas określony do 31 maja 2008 r.
  15 czerwca 2007 r. p. Grażyna urodziła dziecko i przeszła na urlop macierzyński. Wskaż zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego w tym przypadku i przedstaw stosowną kalkulację podstawy wymiaru tego zasiłku, biorąc pod uwagę następujące informacje.
  1. Miesięczne wynagrodzenie brutto p. Grażyny wynosi 2 850 zł.
  2. Co kwartał p. Grażyna otrzymuje premię kwartalną zależną wyłącznie od wyników firmy. Kwoty premii brutto wyniosły:
   1. za III kwartał 2006 – 30% wynagrodzenia miesięcznego,
   2. za IV kwartał 2006 – 25% wynagrodzenia miesięcznego,
   3. za I kwartał 2007 – 15% wynagrodzenia miesięcznego.
  3. P. Grażyna przebywała na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą w następujących okresach: 8-11/01/2007, 12-18/02/2007, 30/04-18/05/2007.
  4. Dodatkowo p. Grażyna wykonuje w firmie pracę na podstawie umowy zlecenia. Umowa zlecenia została zawarta na okres 8 miesięcy od 15/01/2007 r. z miesięcznym wynagrodzeniem 450 zł. Wiadomo już, że umowa zlecenia nie zostanie przedłużona.

Zestaw 2

 1. Pan Zenon wykonywał w firmie M. pracę na podstawie umowy zlecenia w dniach od 15 do 30 czerwca. Do końca czerwca był też pełnoetatowym pracownikiem w innej firmie i zarabiał więcej, niż minimalne wynagrodzenie. 1 lipca został zatrudniony w firmie M. na umowę o pracę. W lipcu p. Zenon otrzymał wynagrodzenie zarówno z umowy o pracę, jak i z czerwcowego zlecenia. Jakie składki na ubezpieczenie społeczne powinny być naliczone przez firmę M. przy wypłacie wynagrodzenia z umowy zlecenia w lipcu? Z jakimi kodami wykazać wypłaty w dokumentach rozliczeniowych ZUS za miesiąc lipiec?
 2. Pracownik jest zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem miesięcznym 1200 zł brutto. Czasami wykonuje pracę w godzinach nocnych. W miesiącu marcu przepracował 152 godziny (był 3 dni chory), w tym 5,5 godzin nocnych. W kwietniu przepracował 160 godzin, w tym 4,5 godziny nocne. W maju przepracował 168 godzin, w tym 6 godzin nocnych. W czerwcu pracownik miał jeden dzień urlopu. Ile wyniesie wynagrodzenie pracownika za ten dzień urlopu? Wybierz właściwą odpowiedź:
  1. 60,00 zł;
  2. 60,30 zł;
  3. 57,14 zł.
 3. Pracownik jest zatrudniony w ramach umowy o pracę u polskiego pracodawcy, praca jest wykonywana za granicą. Pracownik był chory przez 5 dni od 1 do 5 czerwca 2007 r. Pracownikowi przysługują preferencyjne zasady rozliczania ZUS i podatku dochodowego w postaci zwolnienia części wynagrodzenia (przychodu) z podstawy naliczenia składek ZUS i podatku. Jaką ilość diet należy przyjąć do rozliczenia (zmniejszenia) podstawy naliczenia składek ZUS i podatku w przypadku jego choroby?

Zestaw 3

 1. Pan Zygmunt jest zatrudniony na stałe w firmie Z. W czerwcu podjął dodatkową pracę na zlecenie w firmie Y. – przewidywany czas współpracy to 3 miesiące. W lipcu firma Y. otrzymała zawiadomienie od komornika, nakładające na nią, jako zakład pracy, obowiązek potrącenia z wynagrodzenia za pracę p. Zygmunta zaległości z tytułu opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych. W zawiadomieniu komornika znalazło się zastrzeżenie: „zajmuję wynagrodzenie dłużnika do wysokości egzekwowanego świadczenia, nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia lub wierzytelności miesięcznie, przy czym kwota brutto 936,00 zł miesięcznie jest wolna od potrąceń”. Czy firma Y. jest zobowiązana dokonać potrącenia na podstawie otrzymanego wezwania i w jakiej wysokości? Uzasadnij odpowiedź.
 2. Połowa pracowników oddziału firmy A. złożyła wypowiedzenia i poszła na zwolnienia lekarskie. Pracodawca zdecydował, że skieruje jednego ze specjalistów zatrudnionych w centrali firmy do pracy w oddziale do czasu zatrudnienia nowych pracowników. Pracodawca założył, że znajdzie nowych pracowników w ciągu 2 miesięcy. Specjalista, któremu pracodawca powierzył wykonywanie swoich obowiązków służbowych w oddziale wychowuje 3,5 letnie dziecko. Oddział firmy jest oddalony od centrali o 50 km, a pracownik ma zapisane w umowie o pracę, że stałym miejscem wykonywania pracy jest centrala firmy. Jakich formalności musi dopełnić pracodawca w tej sytuacji? Zaznacz właściwą(-e) odpowiedź(-i).
  1. Wystarczy ustne polecenie pracodawcy wykonywania pracy w oddziale.
  2. Konieczne jest pisemne polecenie pracodawcy.
  3. Konieczne jest wypowiedzenie zmieniające do umowy o pracę pracownika.
  4. Pracodawca musi uprzedzić pracownika co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w oddziale o planowanej zmianie miejsca świadczenia pracy.
  5. Pracownik musi wyrazić zgodę na propozycje pracodawcy.
  6. Strony mogą zawrzeć porozumienie w tej sprawie.
 3. Pan Jan jest przedstawicielem handlowym w firmie Z. od 1 kwietnia 2007 r. i pracuje od poniedziałku do piątku po 8h dziennie. Jego wynagrodzenie jest zależne od ilości sprzedanych produktów (40 zł brutto za każdy sprzedany produkt). W sierpniu p. Jan wybrał się na 5 dni urlopu. Oblicz wynagrodzenie za urlop p. Jana bazując na następujących informacjach:
  1. p. Jan sprzedał 24 produkty w kwietniu, 20 produktów w maju i po 50 produktów w czerwcu i lipcu;
  2. w maju p. Jan przepracował dodatkowo 10 nadgodzin;
  3. w lipcu pracodawca wypłacił p. Janowi premię uznaniową w wysokości 500 zł brutto za zaangażowanie przy przeprowadzce firmy do nowej siedziby.

Zestaw 4

 1. Pani Janina jest tłumaczem i współpracuje z firmą R. na zlecenie. Umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczenia p. Janiny. P. Janina często bierze udział w wyjazdowych posiedzeniach Zarządu firmy R., podczas których na bieżąco dokonuje tłumaczenia treści rozmów. Firma R. wypłaca p. Janinie diety z tytułu podróży służbowych oraz pokrywa inne wydatki związane z noclegami i przejazdami. Czy należności oraz zwrot kosztów podróży i noclegów wypłacane p. Janinie powinny podlegać opodatkowaniu i składkom ZUS? Wybierz właściwą odpowiedź.
  1. Zwrot kosztów podróży służbowej oraz diety przyznane na warunkach określonych w stosownych przepisach o ustalaniu należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami będą zwolnione z opodatkowania i nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek ZUS.
  2. Zwrot kosztów podróży służbowej oraz diety przyznane na warunkach określonych w stosownych przepisach o ustalaniu należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami będą zwolnione z opodatkowania, ale powinny być włączone do podstawy wymiaru składek ZUS.
  3. Zwrot kosztów podróży służbowej oraz diety przyznane na warunkach określonych w stosownych przepisach o ustalaniu należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami będą opodatkowane, ale są wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
  4. Zwrot kosztów podróży służbowej oraz diety przyznane na warunkach określonych w stosownych przepisach o ustalaniu należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami będą podlegały opodatkowaniu i będą wchodziły do podstawy wymiaru składek ZUS.
 2. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę w dniu 17 maja, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W firmie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym określono, że wynagrodzenia wypłacane są w ostatnim dniu roboczym za dany miesiąc rozliczeniowy. W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić pracownikowi należny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
 3. Pan Marek jest zatrudniony w firmie V. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 12 000 zł brutto. 15 sierpnia powołano go dodatkowo do zarządu firmy. Uchwała o powołaniu stanowi, że jego miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka będzie wynosiło 2 000 zł brutto. Jak powinno być rozliczone pod względem podatkowym i ZUS miesięczne wynagrodzenie p. Marka z umowy o pracę i zarządu? Przedstaw przykładowe rozliczenie płacowe za dany miesiąc, wiedząc że p. Marek nie mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, przekroczył już roczny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, pracownikowi pobierany jest podatek w wysokości 40% podstawy opodatkowania oraz złożył PIT-2.

Zestaw 5

 1. Pani Maria rozpoczęła urlop macierzyński 23 kwietnia 2007 r. 1 maja 2007 r. urodziła pierwsze dziecko. 23 lipca 2007 r. przesłała do pracodawcy wniosek w sprawie rezygnacji z dalszej części urlopu i powrocie do pracy 30 lipca. We wniosku poinformowała pracodawcę o przejęciu dalszej części urlopu przez męża i załączyła kopię wniosku męża o udzielenie urlopu macierzyńskiego skierowanego do jego zakładu pracy. Czy na podstawie przedstawionych dokumentów p. Maria może wrócić do pracy we wskazanym przez nią terminie? Uzasadnij odpowiedź.
 2. Pan Tadeusz jest już na emeryturze. Prowadzi swoją działalność gospodarczą w zakresie usług krawieckich. W marcu podpisał z fabryką odzieży sportowej L. umowę zlecenia na wykonanie poprawek krawieckich w 300 koszulkach gimnastycznych. Jakim obowiązkowym ubezpieczeniom podlega p. Tadeusz? Wskaż właściwą(-e) odpowiedź(-i).
  1. Ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. Ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia.
  4. Ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umowy zlecenia.
 3. Pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. finansów w firmie U. wykonał profesjonalne zdjęcia do broszury reklamowej tej firmy. Następnie uzgodnił z pracodawcą warunki sprzedaży praw autorskich do zdjęć. Wypłata należności nastąpiła w sierpniu. Oblicz, jakie wynagrodzenie netto powinien otrzymać pracownik w sierpniu, mając następujące informacje:
  1. wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi 3 000 zł brutto;
  2. pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy;
  3. pracownik nie złożył żadnego oświadczenia o wspólnym rozliczaniu z dzieckiem lub małżonkiem;
  4. pracownik złożył PIT-2;
  5. wynagrodzenie za wykonanie zdjęć wyniosło 3 000 zł brutto.

Przykładowe odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy Państwu w celach porównawczych przykładowe, najlepsze odpowiedzi uczestników konkursu Kadrowy Roku 2007.

NazwaDataFormatPlikWielkość
Przykładowe odpowiedzi z roku 200709/01/2008PDFPrzykladowe_odpowiedzi_2007.pdf109 KB