2004

Zestaw 1

 1. Czy pracownikowi, którego żona nie jest nigdzie zatrudniona, przysługują dni wolne od pracy na opiekę nad dzieckiem?
 2. Pracownica jest zatrudniona w dwóch zakładach pracy, w pierwszym w pełnym wymiarze (zakład zatrudnia 50 osób) i w drugim na 1/4 etatu (zakład zatrudnia 15 osób). Obecnie w obydwu zakładach jest na urlopie wychowawczym, pobiera zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu wychowywania dziecka. Kto za w/w pracownicę nalicza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
  • zakład w którym jest zatrudniona na pełnym etacie,
  • zakład w którym jest zatrudniona na 1/4 etatu,
  • obydwa zakłady,
  • żaden zakład tylko ZUS,
  • pracownik sam wybiera.
 3. Wylicz, jaki wymiar urlopu będzie miał pracownik, który został zatrudniony od 02/01/2004 r. do 31/10/2004 r., jeśli jest to jego pierwsza praca (studia ukończył w czerwcu 2003). Pracownik w październiku pójdzie na urlop, podaj maksymalna ilość dni urlopu?

Zestaw 2

 1. Podaj wysokość wpłat na PFRON za miesiąc 06/04 wiedząc, że zakład pracy zatrudnia 34 osoby, w tym: 2 na 1/2 etatu, 1 na urlopie wychowawczym, a wśród tych 34 osób jest 10 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (zakład nie jest ZpChr).
 2. Pracodawca zatrudnia 25 pracowników. W miesiącu czerwcu 2004 wręczył wypowiedzenie trzem pracownikom, z których jeden przechodzi na emeryturę. Czy przysługuje mu odprawa? Jeżeli tak, to jaka?
  • odprawa pieniężna na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13/03/2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,
  • odprawa emerytalno-rentowa na podstawie art. 92(1) KP,
  • obydwie odprawy,
  • żadna.
 3. Jaką maksymalnie kwotę zakład pracy może dopłacić pracownikowi do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży tak, aby nie spowodowało to konieczności opłacenia podatku dochodowego? Udziel wyczerpującej odpowiedzi.

Zestaw 3

 1. Młodociany, mający 16 lat, rozpoczął naukę zawodu od 01/09/2003 r. Z ilu dni urlopu może skorzystać w czasie wakacji 2004 r.?
  • 10 dni,
  • 12 dni,
  • 20 dni,
  • 26 dni,
  • 38 dni (12 + 26).
 2. Czy przy ustalaniu liczby ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego uwzględnia się tylko pracowników, czy także właściciela firmy i osobę współpracującą?
 3. Pracodawca podpisał umowę zlecenie na kwotę 100 zł brutto z osobą, która nie posiada innych tytułów ubezpieczenia. Podaj kwotę wypłaty, zakładając, że zleceniobiorca wykonuje prace poza siedziba firmy i nie był zgłoszony do ubezpieczeń dobrowolnych.

Zestaw 4

 1. W 2003 roku spółka z o.o. zatrudniała miesięcznie 12 pracowników. W tym roku planuje redukcje personelu o 2-4 osoby. Czy w związku z tym może odpowiednio obniżyć składki na ubezpieczenie wypadkowe?
 2. Wskaż niepoprawny tryb rozwiązania umowy o pracę:
  • z upływem czasu, na który była zwarta;
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;
  • na mocy porozumienia stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 3. Oblicz i podaj, czy pracownikowi przysługuje zasiłek rodzinny, wiedząc że pracownik w maju 2004 wystąpił z wnioskiem o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci. Żona pracownika w roku 2002 pracowała będąc zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Od lutego 2004 r. żona pracownika jest zatrudniona u tego samego pracodawcy na 1/2 etatu. Dochody osiągnięte w 2002 r. są następujące:
  • pracownik – 13800 zł,
  • żona pracownika – 16080 zł.
  Miesięczny dochód żony z kwietnia 2004 wyniósł 750 zł.

Zestaw 5

 1. Podaj zasady obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oddelegowanych czasowo za granicę.
 2. Czy należy naliczyć składki na Fundusz Pracy od zleceniobiorcy, który obowiązkowo podlega składkom emerytalnym i rentowym, jeżeli otrzymuje wynagrodzenie 550 zł i nie posiada innego dochodu?
  • tak,
  • nie.
 3. Wylicz wynagrodzenie chorobowe brutto za okres 24-27/08/2004 r. wiedząc, że:
  • pracownik zatrudniony jest od 5/09/2003 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/2 etatu z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 1000 zł;
  • w okresie zatrudnienia miały miejsce następujące zdarzenia:
   • 25/10-10/11/2003 opieka nad chorym dzieckiem;
   • 22/11-15/12/2003 choroba pracownika;
   • 29/12-31/12/2003 urlop bezpłatny;
   • 5/01/2004 wypłata nagrody za 2003 r. w wysokości 300 zł brutto;
   • 15/01-27/01/2004 opieka nad chorym dzieckiem;
   • 28/01-13/02/2004 choroba pracownika;
   • 13/04-16/04/2004 urlop wypoczynkowy;
   • 27/04-5/05/2004 choroba pracownika;
   • 1/07/2004 zmiana angażu: pełny wymiar czasu pracy, wynagrodzenie 2000 zł brutto;
   • 5/07/2004 wypłata nagrody za pierwsze półrocze 2004 r. – 200 zł brutto;
   • 24/08-27/08/2004 choroba pracownika.
  Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu 5 dnia następnego miesiąca.