2005

Zestaw 1

 1. Pracowadca zatrudnił pracownika na czas określony od dnia 1/01/2004 r. do dnia 30/04/2004 r. Następnie zawarł z nim koleją umowę na czas określony od dnia 1/05/2004 r. do dnia 31/12/2004 r. Ile umów na czas określony może zawrzeć jeszcze pracodawca ze swoim pracownikiem, zachowując przy tym ciągłość zatrudnienia?
 2. Ile wynosi dopuszczalna norma czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego stopnia niepełnosprawności?
  1. 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo, w tym praca w porze nocnej,
  2. 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo, w tym godziny nadliczbowe,
  3. 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo.
 3. Firma „X” w poszczególnych miesiącach 2004 roku zatrudniała na podstawie umów o pracę:
  • 01/2004 – 9 osób
  • 02/2004 – 7 osób
  • 03/2004 – 8 osób
  • 04/2004 – 12 osób
  • 05/2004 – 6 osób
  • 06/2004 – 7 osób
  • 07/2004 – 9 osób
  • 08/2004 – 10 osób
  • 09/2004 – 13 osób
  • 10/2004 – 11 osób
  • 11/2004 – 8 osób
  • 12/2004 – 7 osób
  W m-cu maju pracodawca wypłacił ekwiwalent za urlop 6 pracownikom zwolnionym z dniem 30/04/2004 r. W m-cu październiku pracodawca wypłacił ekwiwalent za urlop 2 pracownikom zwolnionym z dniem 30/09/2004 r. W m-cu wrześniu 2 osoby przebywały na urlopie bezpłatnym przez cały miesiąc. W październiku dwie inne osoby przebywały na całomiesięcznym uropie bepłatnym. Ustal liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, którą należało wpisać do informacji ZUS IWA za 2004 rok. Odpowiedź szczegółowo uzasadnij.

Zestaw 2

 1. Pracownik rozwiązuje z pracodawcą umowę o pracę z dniem 31/03/2005 r. Zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i posiada łącznie ponad 10-cioletni staż pracy. Do dnia rozwiązania umowy o pracę nie wykorzystał 5 dni urlopu wypoczynkowego z poprzedniego roku, a w 2005 roku korzystał jedynie z 1 dnia urlopu na żądanie. Podaj szczegółowo jakie informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego powinny być zamieszczone na świadectwie pracy tego pracownika.
 2. Oblicz miesięczną składkę na PFRON wiedząc, że pracodawca zatrudnia w swoim zakładzie 40 osób, a w tym:
  • 28 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • 9 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • 1 osoba przebywającą na urlopie wychowawczym,
  • 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. na 1/2 etatu.
 3. Obywatel polski posiada okresy ubezpieczenia z tytułu świadczenia pracy w Norwegii, Szwecji, Finlandii. Zatrudnienie ostatnio wykonywane było w Finlandii. Jednakże osoba ta obecnie mieszka w USA. Wniosek o przyznanie prawa do emerytury za okresy ubezpieczenia przebyte w trzech wymienionych państwach osoba ta może złożyć:
  1. do fińskiej instytucji ubezpieczeniowej, gdyż w tym kraju był rozwiązany ostani stosunek pracy,
  2. do polskiej instytucji ubezpieczeniowej, gdyż osoba ta ma polskie obywatelstwo,
  3. w USA, gdyż tam obecnie zamieszkuje,
  4. we wszystkich państwach w których były okresy ubezpieczenia,
  5. w wybranym przez siebie państwie,
  6. w fińskiej lub polskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Zestaw 3

 1. Pracownica przedstawiała pracodawcy zwolnienia lekarskie na okres od 15/11/2004 r. do 28/02/2005 r. Wiedząc, że pracownica:
  • nie jest w ciąży,
  • w okresie choroby nie przebywała w szpitalu,
  • w 2004 roku nie chorowała w innych okresach,
  podaj szczegółowo rodzaj i wysokość świadczeń, które powinna otrzymać z tytułu choroby.
 2. Mężczyzna – obywatel polski – pracował: 13 lat w Polsce, 8 lat we Włoszech, 7 lat w Portugalii i 3 lata w Grecji. Łącznie posiada 31 lat zatrudnienia. W maju 2005 ukończył wiek emerytalny 65 lat życia. Czy w/w mężczyzna może starać się o emeryturę w Polsce i czy będą mu zaliczone wszystkie okresy zatrudnienia czy nie?
  1. może strać się o emeryturę w Polsce a wszystkie okresy podlegają sumowaniu,
  2. może starać się o emeryturę w Polsce jedynie za lata pracy w Polsce,
  3. musi strać się o emeryturę w Polsce oraz w każdym kraju w zależności od okresu zatrudnienia
  4. nie ma prawa do emerytury w Polsce, ponieważ nie ma stażu pracy wymaganego w Polsce.
 3. Oblicz jaką zaliczkę na podatek dochodowy należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego wiedząc, że pracownik mieszka poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zakładu pracy i w związku z tym korzysta z ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu. W miesiącu osiągnął następujące przychody:
  • wynagrodzenie ze stosunku pracy – 2000,00 zł,
  • refundacja zakwaterowania – 700,00 zł,
  • wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (bez praw autorskich) – 400,00 zł.
  Łączny miesięczny przychód = 3100,00 zł.

Zestaw 4

 1. Obcokrajowiec wykonuje pracę w Polsce w ramach umowy o pracę zawartej z zagranicznym podmiotem z Unii, który nie posiada w Polsce ani siedziby ani przedstawicielstwa. Wskaż w którym kraju w/w pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podaj wyczerpującą odpowiedź.
 2. Podaj ile może dodatkowo zarobić osoba otrzymująca świadczenie przedemerytalne tak aby nie stracić prawa do w/w świadczenia wiedząc, że otrzymuje świadczenie przedemerytalne w kwocie 670,00 zł brutto i chce podjąć zatrudnienie od 1 maja 2005 r.
  1. 1683,90 zł,
  2. 1602,70 zł,
  3. 1144,80 zł,
  4. 474,80 zł,
  5. nie może nic dodatkowo zarobić,
  6. może dodatkowo zarobić bez ograniczeń.
 3. Podaj jaką kwotę potrąci ZUS renciście uprawnionemu do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, który otrzymuje rentę w kwocie 790,90 zł miesięcznie wiedząc że, w 2004 r. uzyskał następujące przychody:
  • styczeń – 4100,00 zł,
  • luty – 1360,00 zł
  • marzec – 1360,00 zł
  • kwiecień – 1400,00 zł,
  • maj – 2200,00 zł,
  • czerwiec – 1600,00 zł,
  • lipiec – 1600,00 zł,
  • sierpień – 1600,00 zł,
  • wrzesień – 2100,80 zł,
  • październik – 1500,00 zł,
  • listopad – 1500,00 zł,
  • grudzień – 2300,00 zł,
  W 2004 r. renta była wypłacana w pełnej wysokości.

Zestaw 5

 1. Obywatel francuski mieszka i prowadzi działalność gospodarczą we Francji. Działalność gospodarczą prowadzi również w Polsce. W którym kraju podlega ubezpieczeniom społecznym? Podaj wyczerpującą odpowiedź.
 2. Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym w latach 1987-1990 (przez 3 lata). W ostatnim roku urlopu wychowawczego podjęła zatrudnienie u swojego pracodawcy w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. pół etatu. W jaki sposób Zakład Ubezpieczeń Społecznych policzy pracownicy ten okres przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego?
  1. ZUS uwzględni jedynie okres urlopu wychowawczego, ponieważ zatrudnienie było podjęte w niepełnym wymiarze czasu pracy i dlatego jest traktowane jako okres nieskładkowy,
  2. ZUS przyjmie jedynie okres świadczenia pracy, ponieważ urlop wychowawczy jako okres nieskładkowy nie wpływa na wysokość kapitału początkowego,
  3. ZUS przyjmie okres zatrudnienia w wymiarze 1 rok jako okres składkowy oraz 2 lata urlopu wychowawczego przyjmie jako okres nieskładkowy.
 3. Z pracownikiem firmy „X” mającym 20-letni staż pracy zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy zakład pracy rozwiązuje umowę o pracę z dniem 31/05/2005 r. Oblicz wartość brutto ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wiedząc, że:
  • do dnia rozwiązania umowy o pracę nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego,
  • premia uznaniowa nie jest uzależniona od absencji chorobowej,
  • w poprzedzającym zwolnienie okresie pracownik osiągnął następujące przychody:
Luty 2005
norma czasu pracy20 dni
płaca zasadnicza1000,00 zł
premia uznaniowa200,00 zł
nagroda jubileuszowa1200,00 zł
ekwiwalent za pranie odzieży30 zł
zasiłek rodzinny43,00 zł
Marzec 2005
norma czasu pracy22 dni
płaca zasadnicza1000,00 zł
premia uznaniowa300,00 zł
bony towarowe finansowe ze środków ZFŚS380,00 zł
ekwiwalent za pranie odzieży30 zł
zasiłek rodzinny43,00 zł
Kwiecień 2005
norma czasu pracy21 dni
płaca zasadnicza za666,67 zł
wynagrodzenie za 10 dni choroby (od 4/04 do 13/04)216,80 zł
premia uznaniowa150,00 zł
zasiłek rodzinny43,00 zł
Maj 2005
norma czasu pracy20 dni
płaca zasadnicza1000,00 zł
premia uznaniowa200,00 zł
nagroda finansowana z Zakładowego Funduszu Nagród500,00 zł
odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia1216,17 zł
ekwiwalent za pranie odzieży30 zł
zasiłek rodzinny43,00 zł