2008

Zestaw 1

 1. Pani Natalia urodziła pierwsze dziecko 10 lutego 2008 r., jest zatrudniona na czas nieokreślony w firmie MSK Sp. z o.o. od 2 stycznia 2002 r. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego rozważa wykorzystanie urlopu wypoczynkowego za rok ubiegły (pozostało jej 20 dni) i urlopu z bieżącego roku, a następnie chciałaby wziąć urlop wychowawczy. Wskaż warunki udzielenia urlopu wypoczynkowego za rok poprzedni i bieżący w powyższej sytuacji ze wskazaniem liczby dni urlopu wypoczynkowego, które przysługują Pani Natalii z podaniem właściwej podstawy prawnej.
 2. W spółce Mara SA funkcjonuje Rada Nadzorcza. Członkowie Rady, którzy wykonują swoje funkcje na podstawie powołania, otrzymują stałe wynagrodzenie za posiedzenie w wysokości 2 000 zł. Dodatkowo w związku z odbywanymi podróżami służbowymi w kraju spółka wypłaca im diety w wysokości 50 zł za dzień i zwraca koszty przejazdów oraz noclegów w hotelach. W marcu odbyły się dwa trzydniowe posiedzenia, w tym jedno wyjazdowe, za które spółka wypłaciła każdemu członkowi rady nadzorczej, oprócz wynagrodzenia za posiedzenia, diety w wysokości 100 zł oraz zwróciła koszty przejazdu pociągiem w kwocie 85 zł i koszty dwóch noclegów w kwocie 200 zł każdy. Przedstaw rozliczenie wynagrodzenia za marzec dla jednego członka Rady obliczając zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jeśli są należne.
 3. Firma Okrza objęła pakietem medycznym wszystkich pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, wykonujące pracę w siedzibie spółki. Pakiet medyczny obejmuje świadczenia z zakresu medycyny pracy (obowiązkowe badania lekarskie przewidziane przez przepisy prawa pracy) oraz świadczenia dodatkowe z zakresu standardowej opieki medycznej (konsultacje lekarskie u lekarzy różnych specjalności). Przyznany pakiet jest dodatkowym świadczeniem ze strony firmy Okrza na rzecz pracowników i osób współpracujących. Czy przyznane zleceniobiorcom świadczenia stanowią dla nich dodatkowy przychód podlegający opodatkowaniu? Wybierz właściwą odpowiedź:
  1. nie, cały przyznany pakiet nie stanowi dodatkowego dochodu do opodatkowania;
  2. dodatkowy dochód do opodatkowania stanowią wyłącznie świadczenia dodatkowe z zakresu standardowej opieki medycznej;
  3. tak, cały pakiet stanowi dodatkowy dochód do opodatkowania.

Zestaw 2

 1. Pan Mirosław odchodzi z końcem miesiąca na emeryturę. Pracodawca wypłacił mu, oprócz normalnego wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop, odprawę emerytalną, a także jednorazową zapomogę z funduszu świadczeń socjalnych w związku z długotrwałą chorobą w wysokości 2 000 zł. Które z wypłacanych elementów wynagrodzenia będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i ubezpieczeniu społecznemu. Wskaż właściwą odpowiedź:
  1. opodatkowaniu i ozusowaniu podlegają wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna i jednorazowa zapomoga;
  2. opodatkowaniu podlegają wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna i jednorazowa zapomoga, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowią wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop;
  3. opodatkowaniu podlegają wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowią wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop i zapomoga;
  4. opodatkowaniu podlegają wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop i jednorazowa zapomoga, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowią wyłącznie wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop;
  5. opodatkowaniu podlegają wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalna, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowią wyłącznie wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop;
  6. opodatkowaniu podlegają wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalna, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi wyłącznie wynagrodzenie.
 2. Pani Grażyna podjęła pracę w firmie Aya 22 lutego 2008 r. na podstawie umowy na czas określony do 30 sierpnia 2008 r. W maju okazało się, że pani Grażyna jest w ciąży. Firma Aya zatrudniła panią Grażynę do wykonania ściśle określonej pracy, która zakończy się 30 sierpnia 2008 r. Opisz konsekwencje w zakresie dalszego zatrudnienia dla firmy Aya i pani Grażyny we wskazanych okoliczności z podaniem właściwej podstawy prawnej.
 3. Pan Andrzej pracował w 2008 r. w dwóch firmach. W firmie A od 15 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r., a w firmie B od 1 kwietnia 2008 r. do 30 września 2008 r. W trakcie pracy w firmie B pan Andrzej wziął urlop bezpłatny od 15 maja do 16 czerwca 2008 r. Policz wymiar urlopu wypoczynkowego pana Andrzeja w każdej z firm przy założeniu, że jest uprawniony do 20 dni urlopu.

Zestaw 3

 1. Pani Janina złożyła 3-miesięczne wypowiedzenie w swoim zakładzie pracy. Pozostał jej do wykorzystania urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni. Pracodawca chciałby, aby pani Janina przed rozwiązaniem umowy wykorzystała cały przysługujący jej urlop. Czy pani Janina musi wziąć urlop? Przedstaw swoją opinię w tej sprawie powołując się na podstawę prawną.
 2. Firma produkcyjna EMMA Sp. z o.o. zatrudnia 15 pracowników. Taki stan zatrudnienia utrzymuje się od 2006 r. Firma EMMA współpracuje także z 6 osobami na podstawie umów zlecenia począwszy od 1 stycznia 2007 r. (każda z nich podlega ubezpieczeniu społecznemu). Jeden ze zleceniobiorców zachorował. Czy firma EMMA jest zobowiązana wypłacić mu zasiłek chorobowy? Zaznacz właściwą odpowiedź:
  1. tak, jeśli podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu;
  2. nie, gdyż firma EMMA nie zatrudnia ponad 20 pracowników;
  3. tak, gdyż firma EMMA zatrudnia ponad 20 ubezpieczonych, ale pod warunkiem, że zleceniobiorca podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu;
  4. tak, gdyż firma EMMA zatrudnia ponad 20 ubezpieczonych;
  5. nie, jeśli zleceniobiorca nie podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
 3. Pani Agata wróciła do pracy po 4-letnim okresie pozostawania bez pracy. Ma umowę o pracę na czas określony w firmie FTH od 15 lutego 2008 r. do końca października 2008 r. 15 kwietnia 2008 r. pani Agata ukończyła 3-letnie studia licencjackie i dostarczyła pracodawcy stosowne zaświadczenie. Przed okresem przerwy w zatrudnieniu pani Agata była zatrudniona przez około pół roku w firmie informatycznej (od 1 sierpnia 2003 r. do 31 stycznia 2004 r.). Jaki wymiar urlopu przysługuje pani Agacie w tym roku i ile dni urlopu wypoczynkowego może wziąć w firmie FTH? Przedstaw stosowne wyliczenie.

Zestaw 4

 1. Pan Jarosław podjął zatrudnienie 1 marca 2008 r. w firmie informatycznej KXR Sp. z o.o. na podstawie umowy na czas określony zawartej do 31 października 2008 r. Od 15 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. pan Jarosław pracował w Wielkiej Brytanii na podstawie umowy o pracę podpisanej z firmą brytyjską. Pracodawcy polskiemu przedstawił dokument, z którego wynikało, że pan Jarosław wykorzystał u pracodawcy brytyjskiego urlop w wymiarze 15 dni za 2007 r. i 3 dni za rok 2008. Proszę policzyć wymiar urlopu pracownika w 2008 r. przy założeniu, że zatrudnienie w firmie KXR Sp. z o.o. jest pierwszą pracą pana Jarosława w Polsce.
 2. Pani Zofia została zwolniona z pracy za wypowiedzeniem. W związku z tym, że nie zgadzała się z decyzją pracodawcy, wniosła odwołanie do sądu pracy. Zanim rozpoczęła się rozprawa, stosunek pracy uległ już rozwiązaniu. Pani Zofia wnosząc odwołanie wnioskowała o przywrócenie do pracy i wypłatę ekwiwalentu za urlop, którego nie zdążyła wykorzystać w trakcie zatrudnienia. Sąd przywrócił panią Zofię do pracy i pani Zofia rozpoczęła pracę ponownie w tej samej firmie. Czy zakład pracy będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, czy też będzie musiał udzielić urlopu w naturze? Wybierz właściwą odpowiedź:
  1. zakład pracy powinien udzielić urlopu w naturze;
  2. zakład pracy powinien wypłacić ekwiwalent za urlop;
  3. zakład pracy może uzgodnić z pracownikiem, czy pracownik odbierze urlop w naturze, czy też otrzyma ekwiwalent;
  4. pracownik nabywa prawo do nowego urlopu, a za urlop niewykorzystany powinien otrzymać ekwiwalent.
 3. W firmie Mirox został zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego nowy pracownik pan Johans. Pan Johans na stałe mieszka za granicą (w Holandii), jego kontrakt w Polsce jest zawarty na 6 miesięcy. Pan Johans jest w Polsce trzy do czterech dni w tygodniu. Pan Johans ma także umowę o pracę w swoim kraju. Tam też podlega ubezpieczeniu społecznemu. Wynagrodzenie pana Johansa wynosi 18 900 zł miesięcznie, dodatkowo firma Mirox pokrywa koszty wynajmu mieszkania w wysokości 3 000 zł. Przedstaw miesięczne rozliczenie wynagrodzenia pana Johansa do wypłaty.

Zestaw 5

 1. W firmie Bruks nastąpiła awaria prądu, która uniemożliwiła wykonywanie pracy zarówno pracownikom administracji, jak i pracownikom produkcji. Awaria miała być usunięta dopiero pod koniec dnia. Czy pracownikom należy się wynagrodzenie za ten dzień, jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy muszą wziąć dzień urlopu wypoczynkowego? Przedstaw swoją opinię z uwzględnieniem podstawy prawnej.
 2. Pracodawca zaproponował pracownikowi zatrudnionemu na czas określony na 3 miesiące podpisanie aneksu przedłużającego umowę o kolejne 4 miesiące. Trzymiesięczna umowa była pierwszą umową na czas określony zawartą między stronami. W aneksie przewidziano także możliwość wypowiedzenia umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Czy aneks w zaproponowanej przez pracodawcę wersji będzie ważny i zagwarantuje rozwiązanie umowy na czas określony za dwutygodniowym wypowiedzeniem? Zaznacz właściwą odpowiedź:
  1. strony mogą aneksem przedłużać umowy na czas określony i nadal jest to ta sama umowa, a więc po jej przedłużeniu umowa będzie w sumie zawarta na siedem miesięcy i wprowadzona klauzula umożliwi jej wypowiedzenie za dwutygodniowym okresem;
  2. strony mogą aneksem przedłużyć umowę na czas określony, z tym że wywołuje on takie skutki, jakby zawarto nową umowę, w tym wypadku na czas określony nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy, a więc nadal nie będzie można rozwiązać umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem;
  3. strony mogą aneksem przedłużyć umowę na czas określony, z tymże wywołuje on takie skutki, jakby zawarto nową umowę, w tym wypadku umowę na czas nieokreślony, dla której nie jest możliwe wprowadzenie wspomnianej klauzuli wypowiedzenia umowy;
  4. strony nie mogą aneksem przedłużyć tej umowy o pracę, gdyż wywołuje ona takie skutki prawne jak zawarcie kolejnej umowy na czas określony; wprowadzenie klauzuli o wypowiedzeniu nie wywoła skutków prawnych, gdyż kolejna umowa jest zawarta tylko na cztery miesiące;
  5. strony nie mogą aneksem wprowadzać możliwości rozwiązania umowy na czas określony za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 3. W firmie BGV pracodawca chce zapewnić pracownikom posiłki. Miesięczny abonament za obiady w najbliższej stołówce wynosi 300 zł. Pracodawca chce dofinansować połowę wartości tego abonamentu. Przedstaw przykładowe rozliczenie podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przypadku skorzystania przez pracownika z takiego miesięcznego abonamentu uwzględniając dofinansowanie pracodawcy.